สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • Open House 2021

กิจกรรม

25 Feb
  • ไม่มีกิจกรรม

คณะ / วิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป วิทยากร ได้รับรางวัล “Best Oral Presentation Award”
ทีมวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป วิทยากร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award ในผลงานทางวิชาการ เรื่อง Microstructural, Dielectric and Optical Properties of [KNbO3]0.9 -[BaNi0.5Nb0.5,O3]0.1 Perovskite Ceramics โดย S. Sriphan, N. Vittayakorn, S. Kiravittaya , และ T. Bongkarn โดยการนำเสนอของ ดร. สายชล ศรีปาน นักวิจัยหลังปริญญาเอก หน่วยวิจัยวัสดุขั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ในการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2018 (SPC 2018) วันที่ 21- 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก

Current

KMITL

งานบริการนักศึกษา

Service
 Top