King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

  • Open House 2021

Activity

25 Jul
  • ไม่มีกิจกรรม

Faculty / College

News Information

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา สจล.
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “นายกิตติพงษ์  กิตยารักษ์ เป็นนายกสภา สจล. พร้อม ๑๒ กรรมการสภา" ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลา...

Current

KMITL

Student Services

Service
 Top