มองอนาคตไทย Live ตอน AI กับ ผู้สูงอายุ

มองอนาคตไทย Live ตอน AI กับ ผู้สูงอายุ (THE AI AND THE LIFE OF THE ELDERLY)

“เทคโนโลยี AI เป็นหนทางในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต แต่ก็คงไม่สามารถทดแทนความรักความเอาใจใส่จากลูกหลาน (the affection tendency) ไปได้ จริงไหม??”


ติดตามได้ในรายการมองอนาคตไทย Live  โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
#ai #ปัญญาประดิษฐ์ #ผู้สูงอายุ

https://www.youtube.com/watch?v=52VnvcJprS0

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 5927