กรรมการสภาสถาบัน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

นายกสภาสถาบัน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล

อุปนายกสภาสถาบัน

ดร. ฉัตรชัย พรหมเลิศ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์พิชญา นาควัชระ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสราวุธ เบญจกุล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุระ เกนทะนะศิล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศิวะ แสงมณี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วนัส แต้ไพสิฐพงษ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุชาติ เจียรานุสสติ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ไว จามรมาน

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการสภาสถาบัน โดยตำแหน่งอธิการบดี

ดร.จรูญเดช เจนจรัสสกุล

กรรมการสภาสถาบัน โดยตำแหน่งประธานส่งเสริมกิจการสถาบัน

นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์

กรรมการสภาสถาบัน โดยตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า สจล.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์

กรรมการสภาสถาบัน โดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์

กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์

เลขานุการสภาสถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรณ พิณรัตน์

รองเลขานุการสภาสถาบัน

นางวันดี บุญยิ่ง

ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน

นางสาววรวรรณ สุวรรณกูฎ

ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน

KMITL Council Tel. 02 329-8242/02 329-8000 Ext. 3960