ประกาศสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ประกาศสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 2

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้

ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

 

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 4172