สรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ประกาศการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 14 - 29 ตุลาคม 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 4438