สจล. เปิดหลักสูตร ป.ตรี “เกษตรนวัตกร” ควบสองปริญญา เกษตรยุคใหม่ที่แรกในไทย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) คณะเทคโนโลยีเกษตร จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลอดหลักสูตรใหม่ควบ 2 ปริญญา “เกษตรนวัตกร” (AGINOVATOR) มุ่งปั้นบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและวิศวกรรม มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อพลิกโฉมวงการเกษตรไทยสู่เกษตรยุคใหม่ ตอบโจทย์โลกอนาคต ตลอดจนเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร ท่ามกลางกระแสดิสรัปชันเทคโนโลยี

 

 

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นกลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมฐานราก ที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างรายได้ให้ประเทศ จึงเปิด หลักสูตร “เกษตรนวัตกร” (AGINOVATOR) ครั้งแรกของหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ที่มุ่งปั้นบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและวิศวกรรม มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร (Agriculture Innovations) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวงการการเกษตร สู่เกษตรยุคใหม่ (Smart Farming) ตอบโจทย์โลกอนาคต อย่างแท้จริง ตลอดจนเป็น “ข้อต่อที่หายไป” ของวงการเกษตรไทย ท่ามกลางกระแสดิสรัปชันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคต ภายใต้การขมวดรวมของ 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

 

1.หลักสูตรการจัดการสมาร์ตฟาร์ม คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เน้นการเรียนรู้ การจัดการเกษตรแบบครบวงจร โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านการทำฟาร์มได้อย่างเหมาะสมและหลุดจากกรอบเดิม ๆ ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาที่น่าสนใจ อาทิ การออกแบบและการจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อการทำฟาร์มสมัยใหม่ โดรนเพื่อการเกษตร ฯลฯ นอกจากนี้ยังขาดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่จะสร้างสรรค์เครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกและทุ่นแรงกำลังคน และสร้างมาตรฐานให้ผลผลิต ที่เป็น“ข้อต่อที่หายไป” ของวงการเกษตรไทย

 

2.หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

จึงเป็นการเน้นเติมเต็มทักษะการประดิษฐ์นวัตกรรมทางการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้มข้น ให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตร ให้สอดคล้องกับธุรกิจเกษตรหรือตอบโจทย์การเป็นเกษตรนวัตกร เพื่อพลิกบทบาทจากการเป็นผู้รับนวัตกรรมเกษตรจากต่างประเทศ เป็นผู้ผลิตและส่งออกนวัตกรรมเกษตรในอนาคต ผ่านรายวิชาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ กลศาสตร์และการออกแบบเครื่องจักรกลทางการเกษตร สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุทางการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

 

นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าว ยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานกับวิทยากรพิเศษ รวมถึงประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการฝึกประสบการณ์จริงที่ภาคธุรกิจชั้นนำ ภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองคณะ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายภายในด้านสายงานทางเกษตรและวิศวกรรมให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย อาทิ

  • บริษัท เบทาโกร จำกัด (BETAGRO)
  • บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)
  • บริษัทอะกรินโน่ เทค แอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด (Agrinno)
  • บริษัท เอส.เอ.ที.ไอ. แพลตฟอร์ม จำกัด (S.A.T.I.)

ทั้งนี้ บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับ 2 ปริญญาจากทั้งสองคณะ คือ

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  2. และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ หรือสมัครออนไลน์ TCAS รอบโควตา (Quota) ผ่านเว็บไซต์ https://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564 ในหลักสูตร “การจัดการสมาร์ตฟาร์ม” ที่เปิดรับครอบคลุม 4 โควตา ได้แก่ ประเภทโควตาเรียนดี ประเภทโควตาโรงเรียน ประเภทโควตาทายาทเกษตรกร และประเภทโควตานักเรียนบุตรบุคลากร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีเกษตร สจล.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีเกษตร สจล. โทร. 02 329 8000 ต่อ 7172 หรือติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรม

ได้ที่ https://www.facebook.com/kmitlofficial

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

https://mthai.com/campus/126391.html/amp

https://www.facebook.com/118899624951850/posts/1466201013555031

https://www.matichonweekly.com/publicize/article_409478

http://brandbiznews.com/news/detail/c0e880f1-3d6e-481b-8b43-175fb1c18dea

 

 

News from :

Hit : 5207