สจล. เล่นใหญ่ ส่งเปียโนให้นักศึกษาฝึกเล่นที่บ้านในช่วงเรียนออนไลน์

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เห็นความสำคัญของการเรียนเปียโนทางออนไลน์ จึงจัดส่งเปียโนไฟฟ้า YAMAHA Piaggero NP-12 (61 keys) ให้นักศึกษายืมเรียนถึงหน้าบ้าน จำนวน 30 คน ในวิชา Keyboard Skills 1 ตลอดภาคการศึกษา 2/2563   เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้นักศึกษาได้ฝึกเล่นจากเครื่องดนตรีจริงผ่านระบบการเรียนในรูปแบบออนไลน์และผสมผสาน ตลอดจน สจล. ตระหนักถึงปัญหาของนักศึกษาในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน

 

ด้าน  ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน คณบดี วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต กล่าวว่า หลังจากที่ สจล. ได้ออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสภาวะวิกฤต จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และผสมผสาน จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในบางวิชาที่จะต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการเรียน โดยเฉพาะวิชาทางด้านดนตรี ซึ่งสิ่งที่สำคัญในการเรียนคือการฝึกซ้อมกับเครื่องดนตรีจริง อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดส่งเปียโนไฟฟ้าให้นักศึกษาถึงบ้าน

 

และยังกล่าวอีกว่า ทักษะความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนจากวิชา Keyboard Skills 1 จะช่วยให้นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้ในการประพันธ์เพลง การออกแบบเสียงสำหรับงาน Podcast YouTube โฆษณา หรือเสียงประกอบภาพยนตร์ได้ เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://siamrath.co.th/n/217101?fbclid=IwAR2edBUOc3FQTMsApduVH8yqaGpuWDeHVXOkm7IKWAWWXf_B7DgaNrhG7XI

 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/920673?fbclid=IwAR2GeMkKIrnlcWNzon4Dq06Mu7WzlXQwnXv8cQJago_WErOfAqzirhfZu8g 

 

 

News from :

Hit : 4030