ถ่ายทอดสด พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26*23 มิถุนายนนี้

ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26

และรับฟังการบรรยายพิเศษโดย Keynote Speaker ที่เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมโยธาหลากหลายสาขา

นำทีมโดย

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ ประธานอนุกรรมการผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม วสท. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วสท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับชมพร้อมกันผ่านทาง YouTube ช่อง การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26

https://www.youtube.com/watch?v=aQ1c9E2Mt5o

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12:15 น เป็นต้นไป

 

ห้อง พิธีเปิดและพิธีปิดการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:Ix3HVVvTiwsO_uZGQ-1rj9rIqI2b6oe53s2A1rW7EeY1@thread.tacv2/1624270732497?context=%7B%22Tid%22:%22fd206715-7509-4ae5-9b96-76bb97886a84%22,%22Oid%22:%2201f9a378-fb5c-439f-8275-66834cc0c5b6%22%7D

ถ่ายทอดสดพิธีเปิดและพิธีปิดผ่าน youtube

https://youtu.be/aQ1c9E2Mt5o

 

ห้องประชุม STR-SGI

วิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:IIGpgUKgR8LfPME74ZQNqZ4_1y9ormbqHp1GnKPzurg1@thread.tacv2/1624281478957?context=%7B%22Tid%22:%22fd206715-7509-4ae5-9b96-76bb97886a84%22,%22Oid%22:%2201f9a378-fb5c-439f-8275-66834cc0c5b6%22%7D

ถ่ายทอดสด ห้องประชุม STR-SGI ผ่าน youtube

https://youtu.be/74B-OYCzLk8

 

ห้อง GTE-INF

วิศวกรรมปฐพีและวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:vPqD1K7D5w8nHw-oEVidzeyPt9WFYfZdI3a_HYmenP01@thread.tacv2/1624281565621?context=%7B%22Tid%22:%22fd206715-7509-4ae5-9b96-76bb97886a84%22,%22Oid%22:%220...

 

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2518